Adria garanti

Garanti

1.1.   Hängivet kvalitetsarbete

Adria Home strävar efter hållbar utveckling, produktion och marknadsföring av högkvalitativa mobila hem. Vi har som mål att tillverka säkra, funktionella och tillförlitliga produkter för att tillfredsställa kunder som vill ha fritid med hög kvalitet.

När det gäller allt från inköp av material till försäljning av produkten gör vi vårt yttersta för att undvika misstag, upptäcka eventuella brister så fort som möjligt och åtgärda dem direkt, och vi arbetar också för att hela tiden förbättra alla processer på företaget. På vår toppmoderna fabrik använder vi oss av tillverkningstekniker av världsklass, hämtade från fordonsindustrin. Fabriken är ISO-kvalitetscertifierad (ISO9001).

Adria Homes produkter omfattas av en klassledande garanti, med tillförlitliga reparationstjänster och uppbackat av en reservdelsverksamhet i världsklass.

Adria Homes garanti

2 års garanti*

Se nedan för mer information eller kontakta din Adria-återförsäljare.

7 års garanti*

Se nedan för mer information eller kontakta din Adria-återförsäljare.

1.2.   Allmänna garantivillkor (sammanfattning)

Köparen kan åberopa garantin i händelse av saknat material eller synliga skador inom 15 dagar från köpdatumet.

De fullständiga garantivillkoren finns tillgängliga hos din auktoriserade Adria-representant, och du bör läsa igenom dem när du köper din Adria mobila hem.

Det viktigaste som du bör känna till

Begränsningar av garantin och andra ansvarsfriskrivningar blir en del av köpavtalet, dvs. del av det juridiska avtalet mellan tillverkaren/säljaren och köparen. För att de ska äga laga kraft måste dessa förbehåll antingen finnas inskrivna i kontraktet eller inköpsordern som har signerats av köparen, där köparen intygar att han/hon har läst de allmänna villkoren (som även innehåller vissa ansvarsfriskrivningar) och har mottagit dessa.

Vid försäljning till företag är tillverkarens garanti den som beskrivs i köpeavtalet.

Köparen ges en fullständig garanti (för material- och tillverkningsfel), som är giltig i två år räknat från köpdatumet och avser alla fel från fabriken eller dolda fel. Tillverkaren kan inte stå för eventuella specialfunktioner eller användning av det mobila hemmet såsom angivet i klausul 3 i EN 1647.

Tillverkaren är skyldig att ersätta alla delar med defekter från fabriken utan kostnad för köparen. Garantin avser delar och/eller komponenter som är behäftade med fel liksom montage, utom de delar och/eller komponenter som slits på grund av nötning, såsom glas, rutor, däck samt utrustning såsom frysen och andra inbyggda enheter, vilka omfattas av den enskilda tillverkarens garantier.

Garantin täcker heller inte delar och/eller komponenter som slits på grund av försummelse eller felaktigt handhavande, bristande underhåll, överlast eller ouppmärksamhet (vattenledningar, duschsockel, duschplattor, duschkabiner, andra oförutsedda elanslutningar osv.).

Garantin täcker inte repor i lacken på inner- eller ytterväggar, möbler, apparater eller annan utrustning som upptäcks efter köpet. Garantin omfattar heller inte lackskador som uppstår till följd av användning av nötande och upplösande material.

Reparationer som omfattas av garantin utförs kostnadsfritt om de utförs i enlighet med informationen i garantin, samt förutsatt att arbetet utförs av en auktoriserad Adria-verkstad. Under reparationstiden kan kunden inte kräva ersättning för att denne inte kan använda det mobila hemmet. Utbytta delar och/eller komponenter tillhör tillverkaren. Köparen ska rapportera alla upptäckta defekter omedelbart och endast till en auktoriserad Adria-representant. Tillverkaren förbehåller sig rätten att godkänna eller avvisa en rapport rörande defekter.

Köparen ska rapportera alla upptäckta defekter till en auktoriserad Adria-representant inom 7 dagar efter det att upptäckten gjordes, annars täcks inte skadan av garantin.

Installerade enheter som inte har tillverkats av Adria Home levereras med tillhörande separata manualer och garantidokument, vilka medföljer husvagnen/husbilen. Garantiperioden för den installerade enheten bestäms av tillverkaren. Exempel på installerade enheter är: spishäll, kylskåp, vattenvärmare, konvektor, tvättmaskin, ugn, luftkonditionering, tv och annan tillvalsutrustning som har installerats. För andra komponenter är Adrias garanti begränsad till utbyte eller reparation av komponenten eller komponenterna som har befunnits vara olämpliga, samt arbetet för att utföra sådana reparationer.

Om användaren utför det underhåll som beskrivs under punkt 4 kan garantiperioden förlängas med totalt 3 år, exklusivt för felfunktioner som påverkar det mobila hemmets förmåga att stå emot vatten (vattentäthetsgaranti) Vattenläckage med allvarliga konsekvenser för livslängden hos och användningen av det mobila hemmet från Adria. Garantin gäller endast för en enhet som har genomgått det föreskrivna årliga underhållet av auktoriserad personal, i annat fall upphör garantin att gälla eftersom det inte har getts någon möjlighet att upptäcka fel eller brister i tid, och där dessa brister ligger till grund för åberopandet av garantin.

Tillverkaren ger 7 års garanti på vissa komponenter i det mobila hemmet, under förutsättning att användaren har följt instruktionerna i denna manual, att användaren har sett till att allt nödvändigt underhåll har utförts samt möjliggjort årliga kontroller (före eller efter säsongen) och/eller lämpliga aktiviteter från Adrias sida eller dess auktoriserade representanter.

Garantin avser rost på bärande delar, tak, kaross och utvändiga PST-paneler.

Tillverkarens ansvar är endast begränsat till den ovan beskrivna garantin och i den omfattning som gällande lagstiftning medger. Adria Home ska inte vara ansvarigt för eventuella skador, indirekta eller direkta, på personer eller föremål, även om dessa uppstår till följd av ett fel eller en defekt hos det sålda materialet.

Tillverkaren har inget som helst ansvar för eventuella olyckor och/eller skador på personer och saker som kan uppstå vid användning av fordonet, även om dessa kan ha orsakats av en defekt.

Om ditt mobila hem skulle behöva repareras ber vi dig att kontakta vår auktoriserade representant.

Adria Home ansvarar inte för montage, modifieringar som har utförts på vagnen av tredje part. I sådana fall upphör garantin att gälla.

Eventuella tvister mellan parterna beträffande ersättningskrav ska avgöras av en domstol.

2.    VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER (sammanfattning)

2.1. Leverans och test

Vid installation av elledningar i det mobila hemmet till moderkortet är det viktigt att kontrollera jordningen och att ledarna för fas och nolla är korrekt anslutna. Anslutningen och kontrollen måste utföras av en behörig installatör.

För din egen säkerhet är det viktigt att du kontrollerar att luftventilerna fungerar före första användningstillfället.

2.2. Utlopp

Använd inte frätande produkter som skulle kunna skada utloppen när du rengör utloppsslangar. Skador som uppstår till följd av användning av frätande kemikalier eller fysiskt våld täcks inte av garantin.

2.3. El

Undvik att låta göra modifieringar av elinstallationen utan att först ha rådfrågat den officiella tillverkaren, annars ska de möjliga bristerna inte omfattas av garantin eller att klagomålet inte beaktas.

Gas

Observera att det är förbjudet att täcka för eller hindra säkerhetsventilationen (gäller även gasboxen)!

Om dit mobila hem är utrustad med en omkopplingsventil måste den installeras av en behörig installatör.

Om gasregulatorn inte är en integrerad del av gasinstallationen måste denna monteras bakom cylindern, i enlighet med den lokala lagstiftningen.

Om ditt mobila hem ska transporteras till en annan plats, måste ventilen vara stängd och cylindern avlägsnas från gasboxen.

Av säkerhetsskäl rekommenderar vi att du säkerställer att alla modifieringar av gasledningen görs av en behörig gasinstallatör.

Låt inga andra personer utföra modifieringar av gassystemet. Följ instruktionerna noggrant. Annars kan eventuella felfunktioner eller olyckor inte åberopas som ett garantiärende.

Hushållsapparater

Vi rekommenderar att eventuella hushållsapparater installeras av en behörig elektriker/auktoriserad person.

Låt inte andra installera eller modifiera hushållsapparater; om inte kan eventuella felfunktioner eller olyckor inte utgöra grund för klagomål.

Säkerställande av tillräcklig ventilation under golvet

För att uppfylla kraven på ventilation måste det finnas ventilationsöppningar (min. 20 %) på samtliga sidor av socklarna under stålunderredet. På grund av luftcirkulationen måste det finnas en spalt på minst 3 cm på den övre och den nedre delen av sockeln runt om (Punkt 4.3, Bild 1).

Det är nödvändigt att säkerställa tillräcklig avvattning genom att installera lämpliga avrinningskanaler och säkerställa lämplig marklutning/lämpligt fall.

Vi rekommenderar ett fall på 5 cm mellan mittpunkten och kanten på huset. Fallet måste säkerställa tillräcklig och konstant avrinning från husvagnens undersida. Vidare måste vattnet ledas bort runt huset – minst 1 m från kanten. Om terrängen inte medger detta, måste avvattningen implementeras via dräneringsrör.

OBS: Fukt under chassit kan orsaka allvarliga skador på bärförmågan hos golvet och andra delar av det mobila hemmet.

Om dessa instruktioner inte följs kan eventuella skador på golvet inte åberopas som ett garantiärende.

Tak

Det är viktigt att det inte finns några löv eller barr i dräneringarna, eftersom dräneringarna då kan täppas till, med läckage in i det mobila hemmet som följd.

Det mobila hemmet får inte användas om taklastens vikt överskrider 150 kg/m2.

Skador på utrustning, väggar och golv till följd av vattenskador som har orsakats av dräneringar som inte har rensats kan inte åberopas som ett garantiärende.

Skador på taket, väggarna, innertaket eller andra lastbärande komponenter orsakade av för tung last (snö som inte har röjts) kan inte ligga till grund för ett åberopande av garantin.

Rengör möblerna med en fuktig trasa och milda rengöringsmedel (som inte är frätande eller nötande) för att undvika skador på spånskivan, fästbeslag och ABS.

Låt inte blöta trasor ligga kvar på möblerna. Om ytan på möblerna är våt, torka av den.

Om dessa instruktioner inte följs kan eventuella skador på utrustningen inte åberopas som ett garantiärende.

Lastning och avlastning (kran)

Installera aldrig kablar med olika längd mellan stödstagen.

Låt aldrig det mobila hemmet hänga utan stödstag och genom att skapa tryck på sidoväggarna.

Inställning

Om du har installerat ribbor runt det mobila hemmet måste du alltid sörja för bra ventilation under golvet (min. 20 %) på alla sidor runt sockeln för att förhindra kondensbildning i marken. Om utrymmet under golvet (chassit) är stängt eller omgivet av väggar kan ventilationssystemet inte fungera som det är tänkt (se FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRD). I detta fall kan tillverkaren inte beakta några garantianspråk som har gjorts för de efterföljande skadorna (röta, svällning och deformering av golvspånskivorna eller andra trädelar osv.).

Om underlaget inte har preparerats tillräckligt kan det mobila hemmet sjunka ner, vilket kan leda till irreparabla deformeringar, att utrustning, skarvar, möbler osv. sätter sig. Om så är fallet gäller inte garantin.

Garantin gäller inte i följande fall:

Om tillverkarens instruktioner inte har följts vad gäller:

 • Preparering av underlaget

 • Lastning och avlastning

 • Dränering

 • Ventilation

 • Avställning vintertid

 • Ledningar och hushållsapparater

 • Inställning av det mobila hemmet.

 • Felaktigt underhåll och bristande efterlevnad av tillverkarens instruktioner för korrekt underhåll

 • Felaktigt handhavande av originaldelar eller installationer, samt modifieringar som har utförts av obehöriga personer

 • Inställningen av det mobila hemmets görs inte av tillverkaren eller dess auktoriserade representant

 • Till följd av intensiv användning av det mobila hemmet (t.ex. användning som permanentboende, som boende för turister eller all annan användning som betraktas som intensiv) eller till följd av felaktig användning av produkten

Vid eventuella problem är du välkommen att kontakta din auktoriserade återförsäljare, som då kommer att informera oss om detta och säkerställa tillgång till allt som behövs. För att kunna göra en reklamation måste följande bifogas:

 • Garantikort med den auktoriserade återförsäljarens stämpel

 • Kopia av fakturan med följande information: modell, nummer, serie och köpdatum.